TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Iesniedzamie dokumenti

1. Projekta pieteikums (Word formātā)

Projekta pieteikuma veidlapa 2019 vācu valodā  

Projekta pieteikuma veidlapa 2019 angļu valodā

2. Finansēšanas plāns (Excel formātā)

Finansēšanas plāna veidlapa 2019 vācu valodā

Finansēšanas plāna veidlapa 2019 angļu valodā

3. Vācijas partnera/-u sadarbības apliecinājums (PDF formātā) uz partneruniversitātes veidlapas

SVARĪGI:

  • Projekta pieteikums sastāv no projekta pieteikuma, finansēšanas plāna un Vācijas partnera/-u sadarbības apliecinājuma.
  • Pieteikuma sagatavošanā jāizmanto tikai un vienīgi Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja sagatavotās dokumentu veidlapas.
  • Projekta pieteikums un finansēšanas plāns jāiesniedz vācu valodā vai angļu valodā, izmantojot veidlapu „Projekta pieteikuma veidlapa 2019 vācu valodā” vai „Projekta pieteikuma veidlapa 2019 angļu valodā”.
  • Aizpildot veidlapas, jāņem vērā 2019. gada projektu konkursa vadlīnijās norādītie nosacījumi Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu īstenošanai.
  • Projekta pieteikumam un finansēšanas plānam jābūt projekta vadītāja parakstītam.
  • Vācijas partnera/-u sadarbības apliecinājumam ir jābūt sagatavotam uz sadarbības universitātes veidlapas. Partnera apliecinājumam ir jābūt Vācijas partnera parakstītam. Sākotnēji partnera apliecinājums var tikt iesniegts bez oriģināla Vācijas partnera paraksta, bet projekta apstiprināšanas gadījumā, būs jāiesniedz apliecinājuma oriģināls.
  • Iesniedzamo dokumentu elektroniskā versija jānosūta pa e-pastu (projekta pieteikums Word formātā, finansēšanas plāns Excel formātā) (līdz projekta iesniegšanas termiņa plkst. 23.59), bet oriģināleksemplārs jāiesniedz personīgi Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā līdz iesniegšanas termiņa plkst. 17.00 vai arī jānosūta pa pastu. Pasta zīmoga datums - ne vēlāks kā projekta iesniegšanas termiņa datums.
  • Nepilnīgi projektu pieteikumi netiks izskatīti.