TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Ar Biroja atbalstu izdotās grāmatas

 

 

    “Vēstures ģeopolitika Latvijas-Krievijas attiecībās” 

     (The Geopolitics of History in Latvian-Russian Relations)

Rakstu krājums “Vēstures ģeopolitika Latvijas-Krievijas attiecībās” (The Geopolitics of History in Latvian-Russian Relations) tapis Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā (LU SPPI) grāmatas redaktora Nila Muižnieka vadībā. Krājumā apkopoti raksti par Latvijas attēlojumu Krievijas vēstures naratīvā (historiogrāfijā, mācību grāmatās, dokumentālajās filmās), kā arī analīze par vēstures „dialogiem” divpusējās attiecībās un starptautiskajās institūcijās. Autori ir LU SZF mācībspēki un doktoranti.Rakstu krājums “Vēstures ģeopolitika Latvijas-Krievijas attiecībās” (The Geopolitics of History in Latvian-Russian Relations) tapis Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā (LU SPPI) grāmatas redaktora Nila Muižnieka vadībā. Krājumā apkopoti raksti par Latvijas attēlojumu Krievijas vēstures naratīvā (historiogrāfijā, mācību grāmatās, dokumentālajās filmās), kā arī analīze par vēstures „dialogiem” divpusējās attiecībās un starptautiskajās institūcijās. Autori ir LU SZF mācībspēki un doktoranti.

Grāmatas digitālā versija pieejama šeit >>


   
vaks2
Latvijas Universitātes žurnāls „Juridiskā zinātne” (Nr.7)

 


 Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centru un Latvijas Vēstures institūtu, īstenoja Baltijas–Vācijas Augstskolu biroja atbalstīto projektu „Tiesību-politiskā situācija jūras reģionā pirms un pēc Pirmā pasaules kara (1917-1922). Jaunu valstu dibināšana un to konstitucionāli tiesiskā dimensija.” Projektu ietvaros no 2014. gada 13. - 14. jūnijam Rīgā un Jūrmalā norisinājās tāda paša nosaukuma starptautiska zinātniska konference. Latvijas Universitātes izdevumā ir apkopoti konferencē prezentētie lasījumi, kurā ietilpst deviņas esejas angļu un vācu valodā ar tulkojumu latviešu valodā. Izdevums sniedz plašu pārskatu par Latvijas leģitimitātes un jurisdikcijas vēsturisko rašanos, kā arī ietver sevī ieskatu par Igaunijas un Lietuvas pieredzi.
 

 
intbusiness
„Baltijas–Vācijas kultūras apmaiņa" (Deutsch-Baltischer Kulturtransfer)

 

 


 Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja atbalstītā projekta – zinātniskāskonferences „Ģermānistikas pētījumu un mācību perspektīvas kultūras zinātņu kontekstā Latvijā un Vācijā” – ietvaros ir izdota grāmata „Deutsch-Baltischer Kulturtransfer”. Konferencē uzstājās pazīstami literatūrzinātnieki starpkultūru pētniecības jomās no universitātēm un institūtiem Vācijā un Latvijā. Projekta galvenais mērķis bija analizēt Baltijas - Vācijas literatūras attiecības, ņemot vērā pašreizējās kultūras pārneses pētījumus.
 
intbusiness
„Mūzikas terapija – Izglītība un pētniecība, pieredze un prakse”

 

 


Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja atbalstītā projekta „Vācijas - Latvijas Mūzikas terapijas izglītības un zinātnes forums” rezultātā izdotā grāmata „Mūzikas terapija – Izglītība un pētniecība, pieredze un prakse”. Projekta vispārējais mērķis bija mūzikas terapijas procedūru ieviešana, kā neatņemamu daļu no medicīnas aprūpes Latvijā, savukārt projekta tiešais mērķis bija izveidot sadarbību starp Latvijas un Vācijas universitātēm, lai nodrošinātu mācību satura apmaiņu, tādējādi veicinot studiju programmu kvalitātes uzlabojumus.
 
intbusiness
„International Business- Baltic Business Development”

 

 

Ar Baltijas-Vācijas Augstkolu biroja projekta "Kolokvijs Tallinā „Uzņēmējdarbības attīstiba Centrāleiropā"" atbalstu ir izdota jauna grāmata „International Business- Baltic Business Development”. Grāmatā apkopoti referāti par Baltijas jūras uzņēmējdarbības attīstības problēmām.

 
interlitteraria
Interlitteraria 18/2-2013. Miscellanea, SCHRIFTsteller und DIKTATuren (Rakstnieki un diktatūras). Tartu University Press 2013

 


Pēc notikušajiem semināriem Rīgā un Tartu 2011. un 2012. gadā, kuri notika ar Baltijas- Vācijas Augstskolu biroja atbalstu, asoc.prof. Līna Lukas (Liina Lukas) un asoc.viesprofesore Silke Pasevalka (Silke Pasewalck) ir izveidojušas zinātnisku izdevumu „interlitteraria”. Semināros uzmanība tika fokusēta uz dzejas un literatūras lomu totalitārisma režīmā.  Šajā izdevumā var iepazīties ar jaunākajām tendencēm literatūrā un kultūras studijām, kuras attiecinātas uz Padomju Savienību.
 
Books
Vācu-igauņu darbības vārdu vārdnīca

 


„Vācu-igauņu darbības vārdu vārdnīca” ir labs palīgs berlīnietim. Vārdnīca teikumu modeļu un piemēru veidā apraksta apmēram 750 vācu darbības vārdu pielietojumu. Tomēr, ja berlīnietim parādītos interese par igauņu valodu, vārdnīcā ir iespējams atrast katram darbības vārdam tulkojumu variantus igauņu valodā kopā ar atbilstošiem teikumiem un teikumu modeļiem. Lai apskatītos igauņu darbības vārdus, noderēs igauņu-vācu darbības vārdu reģistrs ar norādēm uz darbības vārdu tipiem, kuru izcelsmes formas ir atrodamas atsevišķā tabulā.


Books

Grāmata ietver no 2013. gada 14. līdz 16. martam Rīgā un Ērgļos Rūdolfa Blaumaņa 150. gada dienai veltītās konferences „Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs. mijas kultūras revolūcija Eiropā. Proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā” tēzes.

 

   

Books
Zināšanu pārvaldība kā uzņēmējdarbības attīstības priekšnosacījumi: salīdzinošais pētījums Vācijas un Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kontekstā

Grāmata ir izdota projekta „Zināšanu pārvaldība kā uzņēmējdarbības attīstības priekšnosacījums: salīdzinošais pētījums Vācijas un Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kontekstā” ietvaros, kas īstenots Daugavpils Universitātei sadarbojoties ar Vismāras Augstskolu. Grāmata atspoguļo salīdzinošā pētījuma datus un analīzi, kā arī ietver zināšanu pārvaldības aspektu Vācijas un Latvijas uzņēmumos salīdzinājumu, secinājumus un ieteikumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tiem aktuālos zināšanu pārvaldības aspektos.


"Eiropas tiesību pamattermini" ("Grundwortschatz Europarecht" / "Basic vocabulary of European Union law")

Krājumā ir atrodami svarīgākie Eiropas Savienības dibināšanas līgumu un sekundāro tiesību aktu, kā arī tiesību dogmātikas jēdzieni. Šis pamatterminu krājums ir radīts, lai atvieglotu vienkāršu, bet precīzu multilingvālu komunikāciju. Tulkojums latviešu valodā galvenokārt vadās pēc kontinentālās Eiropas tiesību terminoloģijas, cenšoties novērst pāpratumus, kas var rasties, veicot tulkojumu no angļu valodas. Atsevišķos gadījumos būtiskas atšķirības tulkojumos ir paskaidrotas atsaucēs.

"Eiropas tiesību pamattermini" ir projekts, ko kopīgi izstrādāja Thomas Schmitz (terminoloģija vācu un angļu valodā, redakcija), Kaspars Gailītis, Jūlija Kolomijceva, Kristīna Krasta, Ieva Vanaga un Līga Ziediņa (terminoloģija latviešu valodā). Šis krājums tika izstrādāts 2008./2009. gadā Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekta ietvaros. 2010. gadā krājums tika pilnveidots un aktualizēts. Otrajā izdevumā ir ņemtas vērā daudzas izmaiņas un jauninājumi, kas ir izdarīti ar Lisabonas Līgumu. Darbam ar vecākiem tekstiem joprojām ir pieejams pirmais izdevums.

Abi izdevumi pieejami arī tiešsaistē:

1. izdevums

2. izdevums


 

Books
Kas Gilgamešam kopīgs ar gēnu pētniecību? Raksti par kultūru un tautas ticējumiem

Projekta „Vāciski runājošu folkloristu un vēsturnieku rakstu krājuma publicēšana igauņu valodā” ietvaros, sadarbojoties Igaunijas Folkloras institūtam ar Kristiāna Albrehta Universitātes Ķīlē Filozofijas fakultāti, izdots rakstu krājums igauņu valodā ar 12 folkloristu, etnologu un vēsturnieku rakstiem. Rakstu krājuma raksti atklāj Igaunijā maz pētītas vai vēl neizpētītas tēmas, kā arī sniedz jaunu un saistošu pieeju tradicionāliem jautājumiem, kas rakstu krājumu padara par pievilcīgu plašam lasītāju lokam un rada interesi par kultūrzinātnisko pētniecību vāciski runājošās valstīs.Books
J.M.R. Lenca grāmata „Piezīmes par teātri. Aumeistars jeb Mājaudzināšanas priekšrocības”

Grāmata izdota projekta „Starptautiska zinātniska konference veltīta J.M.R. Lenca 260. gadadienai ar kultūras programmu Cesvainē un J.M.R. Lenca darbu izlases pirmizdevumu latviešu valodā” ietvaros, sadarbojoties Vidzemes Augstskolai un Freiburgas Alberta Ludviga universitātei. Šī grāmata ir pirmais plašākais mēģinājums tuvināt Lencu lasītājam latviešu tulkojumā. Izdevumā iekļauta viņa programmatiskā eseja „Piezīmes par teātri” un hrestomātiskā luga „Aumeistars jeb Mājaudzināšanas priekšrocības”.


 

Books

Grāmatā iekļautas trešā starptautiskā semināra "Intelektuālās izglītības sistēmas un e-apmācība" tēzes. Tēzēs galvenā uzmanība tiek pievērsta digitālās inženierijas metožu pielietošanai izglītībā un uzņēmumu darbībā.